LOADING
PS-5141-2D2

Product No: PS-5141-2D2

Nhà chế tạo: DELL
Giải thích: Dell Power Supply
Văn bản kèm theo có liên quan: phụ kiện1